Baza patentów - Wyniki wyszukiwania

Ocena wpływu leków na parametry pracy lewej komo...

Myszy laboratoryjne są poddawane znieczuleniu ogólnemu izofluranem i wentylowane mechanicznie przy pomocy respiratora. Cewnik (Millar Mikro-Tip PV Catheter) wprowadza się do lewej komory z dostępu...
Zobacz więcej

Oznaczanie stężenia metali

Oznaczanie stężenia metali  (Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Ti, Cu, Ca, Mg, Fe, Mn) w ludzkim i zwierzęcym materiale biologicznym, próbkach środowiskowych, żywności i innych materiałach metodą atom...
Zobacz więcej

Oznaczenia cytokin w surowicy

Ocena stężeń cytokin w surowicy za pomocą testów immunoenzymatycznych ELISA. Oznaczenie stężeń cytokin w surowicy.
Zobacz więcej

Pobieranie materiału badawczego do badań laborat...

Pobieranie materiału od pacjentów lub przygotowanie próbek mareriałów stosowanych w lecznictwie stomatologicznym zgodnie z zasadami w zalezności od rodzaju materiału i przeznaczenia do okreslon...
Zobacz więcej

Pomiar stężenia radonu w powietrzu i w wodzie

Radon jest naturalnym gazem promieniotwórczym, kancerogenem wiązanym z rakiem płuc. Pomiar stężenia radonu odbywa się za pomocą całkujących detektorów pasywnych (nie wymagają zasilania), s...
Zobacz więcej

Pomiary fluorescencyjne, luminescencyjne i absorba...

Pomiary fluorescencyjne, luminescencyjne i absorbancji są przeprowadzane za pomocą czytnika.  Prowadzone z jego wykorzystaniem eksperymenty mają na celu oznaczanie mediatorów reakcji zapalnej...
Zobacz więcej

Pomiary zawartości radionuklidów w próbkach śr...

Pomiary zawartości radionuklidów sztucznych i naturalnych w próbkach środowiskowych, materiałach budowlanych są przeprowadzane za pomocą niskoenergetycznego systemu spektrometrii półprze...
Zobacz więcej

Real Time PCR

Metoda polega na detekcji przyrostu produktu PCR z użyciem barwnika który interkalując z dwuniciowym DNA emituje fluorescencję. Ponieważ barwnik ten może wiązać się również z niespecyficzny...
Zobacz więcej

Tworzenie innowacyjnych projektów produktów spożywczych. Przemysł spożywczy, farmaceutyczny. 
Zobacz więcej

Western blot

Technika biologii molekularnej umożliwia wykrycie i ocenę ekspresji pojedynczych białek w materiale, który stanowi ekstrakt białkowy.  Mechanizm działania tej metody opiera się na reakcji ...
Zobacz więcej

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI